Föreskrifter för notariers uppförande och ordning

 

De jurister som någon gång har funderat på notarietjänstgöring kanske tänker om när de får läsa de föreskrifter som finns för en notaries uppförande och ordning. En gammal kollega fick det här i samband med sin notarietjänstgöring för många år sedan.

Föreskrifter för notariers uppförande och ordning

1. Notarie skall vinnlägga sig om sanningskärlek, flit och goda seder samt visa vördnad för allmän lag och fastställd ordning.

2. Det åligger notarie att visa aktning och lydnad för domare och annan tingsrättens personal.

3. Med varandra leve notarierna i fördragsamhet och sämja; och vare all våldsam eller skymfande behandling av mednotarie förbjuden.

4. Jämväl utom tingsrätten, liksom ferietid iakttage notarie ett anständigt uppförande.

5. Notarie skall infinna sig till arbetet utsatta klockslag, iaktta ordning och städat uppträdande samt följa arbetet med uppmärksamhet.

6. Notarie avhålle sig från sådana nöjen och njutningsmedel, som kunna inverka menligt på hans kroppsliga eller andliga utveckling och hälsa eller icke lämpa sig för hans ålder och egenskap av notarie, och give i synnerhet akt på de faror, som tobaksrökning och förtäring av alkoholhaltiga drycker medföra.

Lagmannen äger i samråd med kollegiet utfärda föreskrifter rörande notariernas uppförande och ordning under vistelse inom tingsrättens område eller närmaste omgivning eller annorstädes under tingsrättens uppsikt.

FÖRESKRIFTER FÖR NOTARIE VID UMEÅ TINGSRÄTT

Notarie föreskrives:

1. att vid förhandling vara på sin plats i förhandlingssal och där iaktta tystnad;

2. att efter förhandling snarast möjligt lämna salen utan bråk och oljud;

3.  att icke utan särskilt medgivande vistas i korridorerna eller gå in i andra tjänsterum än sitt eget;

4. att hålla ordning i sitt tjänsterum och hjälpa till att hålla snyggt i tingsrättens lokaler;

5, att vara aktsam om tingsrättens egendom;

6. att lämna intyg om frånvaro från arbetet inom tre dagar efter återkomsten till tingsrätten;

7. att visa hänsyn och hövlighet samt använda ett vårdat språk.

 

________________________

Vad gäller föreskrifterna så kan man fundera på om det var vanligt med bråk och oljud när notarierna lämnade salen vilket föranledde till att ovan nämnda regel?

 

För att inte skrämma upp er blivande notarier så kan jag lugna er med att dessa regler tagits ur bruk…eller…