Vitsord för en notarie

Reformen som skulle ta bort sifferbetygen för notarier har inte varit fullt så lyckad. Siffrorna har bytts ut mot ord men betyder ändå samma sak.

Fortfarande används följande vitsord

5 synnerligen god/gott

4 mycket god/gott

3 god / gott

2 tillfredsställande

1 ej tillfredsställande

Vid utfärdande av betyg ska rätten utgå från att notarierna inom domstolen i genomsnitt uppfyller kraven för vitsord 3 god/gott

Om högsta vitsord 5 används beträffande  något eller några av vitsorden eller om summan av de sammanlagda vitsorden dividerad med antalet vitsord (6) ger en kvot på 4,0 eller högre ska skälen till de höga vitsorden utvecklas närmare i särskild bilaga.